تزئین زیبای دستمال سفره به شکل پاکت

مرحله اول شما باید ابتدا دو سر مقابل دستمال سفره را به هم وصل کنید تا مانند تصویر پایین شود.

تزئین زیبای دستمال سفره به شکل پاکت

در مرحله دوم شما ضلع پایینی مثلث را به دو قسمت تقسیم کرده و دستمال را از آن قست به صورت شکل پایین، تا کنید.

تزئین زیبای دستمال سفره به شکل پاکت

در مرحله سوم تزیین دستمال سفره شما باید دستمال تا شده را برگردانده و مطابق شکل پایین آن را تا کنید

تزئین زیبای دستمال سفره به شکل پاکت

و در مرحله بعد شما گوشه دسمال را به سمت زیر مانند تصویر تا کنید

تزئین زیبای دستمال سفره به شکل پاکت

حال شما می توانید دسمال تزیین شده سفره درون بشقاب یا لیوان بگذارید.

تزئین زیبای دستمال سفره به شکل پاکت

تزئین زیبای دستمال سفره به شکل پاکت

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

12