شهرداری شیخ نشین دوبی با همکاری شرکت هلندی اقدام به طراحی و ساخت منازل مسکونی شناور در آبهای خلیج فارس می‌کند.این منازل با امکانات کامل است و انرژی آن از طریق خورشید تأمین می‌شود.

تصاویر خانه های رویایی روی آب‌های خلیج فارس

تصاویر خانه های رویایی روی آب‌های خلیج فارس

تصاویر خانه های رویایی روی آب‌های خلیج فارس

تصاویر خانه های رویایی روی آب‌های خلیج فارس

تصاویر خانه های رویایی روی آب‌های خلیج فارس

تصاویر خانه های رویایی روی آب‌های خلیج فارس

تصاویر خانه های رویایی روی آب‌های خلیج فارس

تصاویر خانه های رویایی روی آب‌های خلیج فارس

تصاویر خانه های رویایی روی آب‌های خلیج فارس

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

4