در برخی رژه ها واقعا آدم حیرت می کند چراکه افراد با دقت بسیار بالایی و هماهنگ با هم رژه می روند. نظمی که در رژه ارتش‌های مختلف جهان وجود دارد حاصل آموزش‌ها و تمرین‌های مداوم است

تصاویر رژه های منظم نظامی و دقت های میلیمتری

تصاویر رژه های منظم نظامی و دقت های میلیمتری

تصاویر رژه های منظم نظامی و دقت های میلیمتری

تصاویر رژه های منظم نظامی و دقت های میلیمتری

تصاویر رژه های منظم نظامی و دقت های میلیمتری

تصاویر رژه های منظم نظامی و دقت های میلیمتری

تصاویر رژه های منظم نظامی و دقت های میلیمتری

تصاویر رژه های منظم نظامی و دقت های میلیمتری

تصاویر رژه های منظم نظامی و دقت های میلیمتری

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

76