مایلی سایرس خواننده ای که به یکباره سبک و مدل های آرایشی و همچنین رفتار خود را تغییر داد تا بر سر زبان ها بیفتد و شهرتی کسب کند.

تصاویر مدل مو و آرایش صورت به سبک مایلی سایرس

تصاویر مدل مو و آرایش صورت به سبک مایلی سایرس

تصاویر مدل مو و آرایش صورت به سبک مایلی سایرس

تصاویر مدل مو و آرایش صورت به سبک مایلی سایرس

تصاویر مدل مو و آرایش صورت به سبک مایلی سایرس

تصاویر مدل مو و آرایش صورت به سبک مایلی سایرس

تصاویر مدل مو و آرایش صورت به سبک مایلی سایرس

تصاویر مدل مو و آرایش صورت به سبک مایلی سایرس

تصاویر مدل مو و آرایش صورت به سبک مایلی سایرس

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

89