سفره آرایی همراه با تزیین گوجه

ایده ۱ : گوجه را ورقه ورقه کنید و بین ورقه ها خوراکی های خوشمزه مثل پنیر یا هرچی که دوست دارید بگذارید.

سفره آرایی همراه با تزیین گوجه

سفره آرایی ایرانی با گوجه

سفره آرایی همراه با تزیین گوجه

سفره آرایی همراه با تزیین گوجه
ایده ۲ : از گوجه برای خوشگلسازی استفاده کنید و غذاها را برای بچه هایی که غذا نمی خورند هیجان انگیزتر کنید.

 

سفره آرایی همراه با تزیین گوجه

سفره آرایی و میوه آرایی همراه با گوجه

سفره آرایی همراه با تزیین گوجه

تصاویر سفره آرایی با تزیین گوجه

سفره آرایی همراه با تزیین گوجه

عکس های سفره آرایی با تزیین گوجه

سفره آرایی همراه با تزیین گوجه

سفره آرایی ماه رمضان با گوجه

سفره آرایی همراه با تزیین گوجه

سفره آرایی همراه با تزیین گوجه

سفره آرایی همراه با تزیین گوجه

سفره آرایی ایرانی با گوجه

سفره آرایی همراه با تزیین گوجه

سفره آرایی و میوه آرایی همراه با گوجه

 

ایده ۳ : داخل گوجه را با خوراکی های مختلف پر کنید.

سفره آرایی همراه با تزیین گوجه

تصاویر سفره آرایی با تزیین گوجه

سفره آرایی همراه با تزیین گوجه

عکس های سفره آرایی با تزیین گوجه

سفره آرایی همراه با تزیین گوجه

سفره آرایی ماه رمضان با گوجه

سفره آرایی همراه با تزیین گوجه

سفره آرایی همراه با تزیین گوجه

سفره آرایی همراه با تزیین گوجه

سفره آرایی ایرانی با گوجه

 

ایده ۴ : گوجه و پنیر با هم عالیند. از این روش ها برای خوشگلسازی شان استفاده کنید.

سفره آرایی همراه با تزیین گوجه

سفره آرایی و میوه آرایی همراه با گوجه

سفره آرایی همراه با تزیین گوجه

تصاویر سفره آرایی با تزیین گوجه

سفره آرایی همراه با تزیین گوجه

عکس های سفره آرایی با تزیین گوجه

 

ایده ۵ : گوجه کبابی هم عالی است.

سفره آرایی همراه با تزیین گوجه

سفره آرایی ماه رمضان با گوجه

 

ایده ۶ : از گوجه برای خوشگلسازی خوراکی های دیگر استفاده کنید.

سفره آرایی همراه با تزیین گوجه

سفره آرایی همراه با تزیین گوجه

سفره آرایی همراه با تزیین گوجه

سفره آرایی ایرانی با گوجه

سفره آرایی همراه با تزیین گوجه

سفره آرایی و میوه آرایی همراه با گوجه

سفره آرایی همراه با تزیین گوجه

تصاویر سفره آرایی با تزیین گوجه

سفره آرایی همراه با تزیین گوجه

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

21