عکس آموزش چرم دوزی سری ساخت گل رز چرمی

عکس آموزش چرم دوزی سری ساخت گل رز چرمی

با استفاده از خورده چرم های باقی مانده از کارهای بزرگتر!

عکس آموزش چرم دوزی سری ساخت گل رز چرمی
خورده چرم های باقی مانده از کارهای چرمی را می توانید به قیمت مناسبی ارز چرم فروشی ها تهیه کنید.

عکس آموزش چرم دوزی سری ساخت گل رز چرمی
برای هر گل ۴ عدد از این الگو با عرض ۵ سانتی متر و ۶ عدد با عرض ۶ سانتی متر از چرم ببرید.

عکس آموزش چرم دوزی سری ساخت گل رز چرمی
و ۴ عدد از این الگو با عرض ۵ سانتی متر …

عکس آموزش چرم دوزی سری ساخت گل رز چرمی

عکس آموزش چرم دوزی سری ساخت گل رز چرمی

لبه گلبرگ ها را با حرارت ملایم شمع کمی انحنا بدهید.

عکس آموزش چرم دوزی سری ساخت گل رز چرمی

لبه گلبرگ های بزرگتر را بیشتر به طرف پشت خم کنید.

عکس آموزش چرم دوزی سری ساخت گل رز چرمی

از چرم با رنگ روشن مستطیلی به طول ۸ و عرض ۴ ببرید با برشهای طولی ۳ سانتی (مثل شکل)

عکس آموزش چرم دوزی سری ساخت گل رز چرمی

شروع کنید به پیچیدن گلبرگ ها از کوچک به بزرگ!

عکس آموزش چرم دوزی سری ساخت گل رز چرمی

گلبرگ های بزرگتر …

عکس آموزش چرم دوزی سری ساخت گل رز چرمی

و در آخر گلبرگ های خیلی بزرگ!

عکس آموزش چرم دوزی سری ساخت گل رز چرمی

قسمت های اضافی پشت کار را ببرید تا راحت و تمیز روی کار نصب شود.

عکس آموزش چرم دوزی سری ساخت گل رز چرمی

تعداد دلخواهتان از گل ها که آماده شد .

عکس آموزش چرم دوزی سری ساخت گل رز چرمی

برچسب ها :
دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

87