عکس اموزش ساخت گل با کاغذ کشی

 

عکس اموزش ساخت گل با کاغذ کشی

ساخت گل با کاغذ کشی
برای ساخت گل با کاغذ کشی نیاز به  کاغذ کشی با رنگ های مختلف داریم.

 

عکس اموزش ساخت گل با کاغذ کشی

عکس اموزش ساخت گل با کاغذ کشی

آموزش ساخت گل با کاغذ کشی

عکس اموزش ساخت گل با کاغذ کشی

عکس اموزش ساخت گل با کاغذ کشی

آموزش ساخت گل رز با کاغذ کشی

عکس اموزش ساخت گل با کاغذ کشی

کاغذ کشی را از روی الگو مثل تصویر برش زده یک پیچ داده روی هم می آوریم کمی وسط آن را گود می کنیم.

 

عکس اموزش ساخت گل با کاغذ کشی

طرز ساخت گل با کاغذ کشی

عکس اموزش ساخت گل با کاغذ کشی

برای ساخت گل با کاغذ کشی کاغذ را برش داده مانند شکل ، دور ساقه پیچیده و با نخ ببندید.

 

عکس اموزش ساخت گل با کاغذ کشی

ساخت گل با کاغذ کشی

عکس اموزش ساخت گل با کاغذ کشی

عکس اموزش ساخت گل با کاغذ کشی

آموزش ساخت گل با کاغذ کشی

 

گلبرگها را دور آن با نخ ببندید.

 

عکس اموزش ساخت گل با کاغذ کشی

عکس اموزش ساخت گل با کاغذ کشی

آموزش ساخت گل رز با کاغذ کشی

 

با نوار گاترین سبز انتهای گلبرگ ها و ساقه را پوشش می دهیم.

 

عکس اموزش ساخت گل با کاغذ کشی

عکس اموزش ساخت گل با کاغذ کشی

طرز ساخت گل با کاغذ کشی

عکس اموزش ساخت گل با کاغذ کشی

عکس اموزش ساخت گل با کاغذ کشی

ساخت گل با کاغذ کشی

برای ساخت گل با کاغذ کشی کاغذ سبز را دور کار پیچیده حالت می دهیم با دست.

 

عکس اموزش ساخت گل با کاغذ کشی

 

این هم آموزش ساخت گل با کاغذ کشی با کاغذ سبز

 

عکس اموزش ساخت گل با کاغذ کشی

آموزش ساخت گل با کاغذ کشی

عکس اموزش ساخت گل با کاغذ کشی

عکس اموزش ساخت گل با کاغذ کشی

آموزش ساخت گل رز با کاغذ کشی

گلهای آماده شده را به شکل های مختلف می شود تزیین کرد.

عکس اموزش ساخت گل با کاغذ کشی

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

83