نحوه دوخت روبالشی با تیشرت آموزش داده شده است .

 

دوخت رو بالشی

عکس دوخت روبالشی با تیشرت

دوخت روبالشی

عکس دوخت روبالشی با تیشرت

دوخت رو بالشی با تیشرت

عکس دوخت روبالشی با تیشرت

کارآیی تیشرت های قدیمی

عکس دوخت روبالشی با تیشرت

نحوه دوخت روبالشی

عکس دوخت روبالشی با تیشرت

طرز دوخت روبالشی

عکس دوخت روبالشی با تیشرت

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

75