عکس لحظه ی دفن هادی نوروزی در زادگاهش

عکس لحظه ی دفن هادی نوروزی در زادگاهش

تصاویری دردناک از مزار هادی نوروزی ضجه های همسر و دوستان هادی نوروزی بر سر مزار وی

عکس لحظه ی دفن هادی نوروزی در زادگاهش

بیتابی همسر هادی نوروزی در تشییع و خاکسپاری کاپیتان پرسپولیس

عکس لحظه ی دفن هادی نوروزی در زادگاهش

لحظه ی دفن هادی نوروزی در زادگاهش

عکس لحظه ی دفن هادی نوروزی در زادگاهش

گریه دوستان و خانواده هادی نوروزی بر آرامگاه کاپیتان پرسپولیس

عکس لحظه ی دفن هادی نوروزی در زادگاهش

ضجه های بی تابانه همسر هادی نوروزی بر سر مزارش

عکس لحظه ی دفن هادی نوروزی در زادگاهش

پرچم پرسپولیس بر روی مزار هادی نوروزی

عکس لحظه ی دفن هادی نوروزی در زادگاهش

آخرین خانه هادی نوروزی کاپیتان پرپسولیس

عکس لحظه ی دفن هادی نوروزی در زادگاهش

خداحافظ کاپیتان

عکس لحظه ی دفن هادی نوروزی در زادگاهش

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

42