عکس مجازات‌های عجیب سربازان روسیه

اما سربازان چه زمانی مشمول این مجازت می‌شوند؟

۱٫ وقتی حین انجام وظیفه مشغول صحبت با تلفن باشند.

عکس مجازات‌های عجیب سربازان روسیه

۲٫ وقتی حین خدمت سیگار بکشند.

عکس مجازات‌های عجیب سربازان روسیه

۳٫ اسلحه‌ی خود را فراموش کرده باشند.

عکس مجازات‌های عجیب سربازان روسیه

۴٫ سرنیزه‌ی خود را به همراه نداشته باشند.

عکس مجازات‌های عجیب سربازان روسیه

۵٫ باز هم مجازاتی برای فراموشی اسلحه

عکس مجازات‌های عجیب سربازان روسیه

۶٫ سیگار کشیدن حین انجام وظیفه

عکس مجازات‌های عجیب سربازان روسیه

مجازات‌هایی ازآن دست که تنها در ارتش روسیه با آن مواجهیم. نظر شما در این مورد چیست؟ آِیا این تنبیه، منصفانه است؟ یا شاید راه‌های بهتری نیز برای آموزش نیروهای تازه وارد وجود دارد؟

عکس مجازات‌های عجیب سربازان روسیه

عکس مجازات‌های عجیب سربازان روسیه

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

11