عکس مدل رومیزی‌های زیبای نمدی

عکس مدل رومیزی‌های زیبای نمدی

رومیزی های تکه دوزی با نمد‎

با تکه دوزی های ساده روی نمد (فوتر) کارهای جالبی می شود انجام داد. رومیزی، پادری، زیر لیوانی و زیر بشقابی و … موارد استفاده این کار زیبا و ابتکاری هستند. نمونه های زیبائی از این کار را ببینید.

عکس مدل رومیزی‌های زیبای نمدی

مدل رومیزی های تکه دوزی با نمد‎

 

عکس مدل رومیزی‌های زیبای نمدی

رومیزی های نمدی‎

 

عکس مدل رومیزی‌های زیبای نمدی

مدل رومیزی های نمدی‎

 

عکس مدل رومیزی‌های زیبای نمدی

رومیزی های تکه دوزی با نمد‎

 

عکس مدل رومیزی‌های زیبای نمدی

مدل رومیزی های تکه دوزی با نمد‎

 

عکس مدل رومیزی‌های زیبای نمدی

رومیزی های نمدی‎

 

عکس مدل رومیزی‌های زیبای نمدی

عکس مدل رومیزی‌های زیبای نمدی

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

29