مردی که با نمک هنرنمایی میکند!

این مرد با مقداری زیادی نمک روی تخته های سیاه رنگ نقاشی هایی حیرت آوور کشیده است که هر بیننده ای را مجذوب میکند.اگر با افکت به تصاویر نگاه کنیم میتوانیم این نقاشی هارا به صورت واضح تری نیز ببینیم.

مردی که با نمک هنرنمایی میکند!

مردی که با نمک هنرنمایی میکند!

مردی که با نمک هنرنمایی میکند!

مردی که با نمک هنرنمایی میکند!

مردی که با نمک هنرنمایی میکند!

مردی که با نمک هنرنمایی میکند!

مردی که با نمک هنرنمایی میکند!

مردی که با نمک هنرنمایی میکند!

مردی که با نمک هنرنمایی میکند!

مردی که با نمک هنرنمایی میکند!

مردی که با نمک هنرنمایی میکند!

مردی که با نمک هنرنمایی میکند!

مردی که با نمک هنرنمایی میکند!

مردی که با نمک هنرنمایی میکند!

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

23