گربه ای که کارهای استیکر ها را تقلید می کند!

یک گربه ی بامزه که کار ملینگ انجام می دهد به کمک صاحبش و عکاسش کارهای استیکر بامزه گربه ای کارتونی را عینا تقلید کرده است و تصاویر جالبی هم از آب در امده.

گربه ای که کارهای استیکر ها را تقلید می کند!

گربه ای که کارهای استیکر ها را تقلید می کند!

گربه ای که کارهای استیکر ها را تقلید می کند!

گربه ای که کارهای استیکر ها را تقلید می کند!

گربه ای که کارهای استیکر ها را تقلید می کند!

گربه ای که کارهای استیکر ها را تقلید می کند!

گربه ای که کارهای استیکر ها را تقلید می کند!

گربه ای که کارهای استیکر ها را تقلید می کند!

گربه ای که کارهای استیکر ها را تقلید می کند!

گربه ای که کارهای استیکر ها را تقلید می کند!

گربه ای که کارهای استیکر ها را تقلید می کند!

گربه ای که کارهای استیکر ها را تقلید می کند!

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

27